Valkeakosken Tennis

VT ry:n – Säännöt

Valkeakosken Tennis ry:n säännöt

Hyväksytty Valkeakosken Verkkopalloseura ry:n perustamassa kokouksessa 16.3.1950 ja muutettu vuosikokouksen 12.2.1974 sekä vuosikokouksen 12.3.1974 sekä vuosikokouksen 16.2.1977 sekä vuosikokouksen 6.3.2015 mukaisesti. 

§1   
Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Tennis ry. ja sen kotipaikka on Valkeakosken kaupunki.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

Seuran tarkoituksena on levittää ja kohottaa harrastusta tennisurheiluun Valkeakoskella järjestämällä jäsenilleen harjoitustilaisuuksia sekä toimeenpanemalla kilpailuja.

Seura voi toimintansa edistämiseksi hankittuansa asianomaiset luvat harjoittaa tennisvälineitten myyntiä jäsenilleen sekä omistaa kiinteistöjä.

§2   
Seuran virallinen kieli on suomi.

§3    
Seuran jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka seuran johtokunta kahden (2) jäsenen suorituksesta hyväksyy.

Seuran jäsenet ovat:

 1. varsinaisia jäseniä, jotka suorittavat määrätyn vuosittaisen jäsenmaksun,
 2. juniorijäseniä, jotka Suomen Tennisliitto –Finlands Tennisförbund ry:n mestaruuskilpailusääntöjen mukaan ovat oikeutettuja osallistumaan nuorten sarjoihin, he maksavat juniorijäsenmaksun,
 3. kannattajajäseniä, jotka suorittavat kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun,
 4. kesäjäseniä, jotka suorittavat heille kesäkaudesta määrätyn jäsenmaksun.

Lisäksi voi seura vuosi- tai ylimäärisessä kokouksessaan kutsua seuran toiminnassa erityisesti kunnostautuneita henkilöitä kunniajäseniksi. Kunniajäseneksi kutsumiseen vaaditaan johtokunnan päätös sekä kolmeneljännestä (3/4) seuran kokouksen äänimäärästä.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on osoitettava tätä koskeva kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti tehtävä vastaava ilmoitus seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka ei ole maksanut vuosikokokseen mennessä edellisen vuoden jäsenmaksua, erottaa johtokunta seurasta.

§4
Jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan johtokunnan yksimielinen päätös. Erottaminen tulee kysymykseen, jos jäsen on toiminut seuran tarkoitusperiä tai
hyvää tapaa loukkaavasti.

§5   
Seurassa voidaan ottaa käyttöön jäsenmerkki sekä erityiset ansiomerkit.

Merkkien jakoperusteet sekä käyttö määrätään erikseen laadittavilla säännöillä, jotka vuosikokous vahvistaa.

§6   
Seuran asioita hoitaa lain mukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat vaalikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat seitsemän jäsentä, jotka ovat:          puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kolme muuta jäsentä, joista yksi toimii hallimestarina.

Johtokunta on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Johtokunnan kokouksissa puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan.

Seuran nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

§7   
Seuran toimihenkilöiden ja toimielinten tehtäviin kuuluu:

1 puheenjohtajan: johtaa puhetta seuran ja johtokunnan kokouksissa sekä ohjata ja valvoa seuran toimintaa,

2 varapuheenjohtajan: suorittaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä,

3 sihteerin: pitää pöytäkirjaa seuran ja johtokunnan kokouksissa, pitää johtokunnan puolesta jäsenluetteloa, laatia vuosikertomuksen sekä huolehtia kirjeenvaihdosta,

4 taloudenhoitajan: hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia kirjanpidosta sekä hoitaa jäsenmaksujen kerääminen,

5 hallimestarin: huolehtia hallituntien jaosta yhdessä johtokunnan kanssa sekä niiden laskutuksesta yhdessä taloudenhoitajan kanssa,

6 tasoituslautakunnan: laatia seuran tasoitusluetteloehdotus vuosittain Suomen Tennisliiton antamien ohjeiden mukaisesti, sekä seuran johtokunnan ohjeiden mukaan järjestää ja valvoa kilpailutoimintaa yhdessä kilpailulautakunnan kanssa,

7 kilpailulautakunnan: suunnitella johtokunnan antamien ohjeiden mukaan kilpailujen järjestäminen ja valvoa niiden suorittamisesta,

8 juniorilautakunnan: ohjata ja valvoa johtokunnan antamien ohjeiden mukaan junioritoimintaa.

§8 
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilit, vuosikertomus sekä muut seuran hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 15 päivää jätettävä seuran tilintarkastajille. Näiden on ennen helmikuun 1 päivää jätettävä johtokunnalle seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta sekä lausuntonsa tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

§9 
Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun aikana ja vaalikokous vuosittain marraskuun aikana. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Ylimääräiseen kokoukseen johtokunta kutsuu seuran jäsenet tarpeen vaatiessa tai vähintään viiden (5) seuran jäsenen sitä kirjallisesti pyytäessä erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Vuosi- ja vaalikokouksesta ilmoitetaan seuran nettisivuilla www.valkeakoskentennis.fi viimeistään seitsemän päivää ja muista kokouksista vastaavasti kolme päivää ennen kokousta.

Seuran kokous on päätösvaltainen vähintään kymmenen (10) äänivaltaisen jäsenen läsnä ollessa. Kuitenkin voi vähälukuisempikin kokous olla päätösvaltainen, ellei kukaan läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä tee muistutusta kokouksen äänivaltaisuutta vastaan.

§10
Seuran kokouksissa on vain vakinaisilla jäsenillä, juniorijäsenillä ja kunniajäsenillä äänioikeus.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Suljettu äänestys suoritetaan aina, jos sellaista ehdotetaan ja ehdotusta kannatetaan.

§11
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. luetaan vuosikertomus,
 2. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
 3. päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta,
 4. määrätään eri jäsen- ja liittymismaksujen suuruus,
 5. käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. toimitetaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä kolmen muun johtokunnan jäsenen, kahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan vaalit.
 2. toimitetaan tasoitus-, kilpailu-, ja juniorilautakuntien vaalit,
 3. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 4. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Ehdotukset vuosi- tai vaalikokouksessa käsiteltävistä asioista on jätettävä johtokunnalle ennen sen kuun 1. päivää jona kokous pidetään. Johtokunnan on esitettävä ehdotus ja sitä koskeva lausuntonsa kokoukselle.

§12
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tähän vähintään kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistö.

§13   
Päätös seuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos kaksi vähintään kuukauden väliajalla pidettyä peräkkäistä kokousta on vähintään kolmen
neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä niin päättänyt.

Jos seuran purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin seuran harrastusta lähellä olevaan urheilutarkoitukseen.

§14   
Muutoin noudatetaan, mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa säädetään.

Kenttien osoitteet

SISÄHALLIT:

Kerhomaja, os. Kerhomajankatu 5, 37600 Valkeakoski (koordinaatit 61.272479, 24.033270)
Lotila, os. Lotilantie 22, 37630 Valkeakoski (koordinaatit 61.278502, 23.998493)


MASSAKENTÄT:

Kerhomajan kentät, os. Kerhomajankatu 5, 37600 Valkeakoski (koordinaatit 61.272479, 24.033270)
Kirjasniemen kenttä, os. Kirjasniemi 5, 37600 Valkeakoski (koordinaatit 61.278940, 24.053070)

Koordinaatit on lisätty navigoinnin helpottamiseksi, koordinaatti osoittaa ulkokentän tai hallin sisäänkäynnin tarkan paikan.